ĐẦU NỐI QUANG NHANH SC/UPC, ĐẦU NỐI FAST CONNECTOR GIÁ RẺ