MIC HỘI NGHỊ ĐA HƯỚNG MVOICE 3000B – SỬ DỤNG KỂ CẢ MẤT ĐIỆN

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 3000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa lớn. Kết nối qua cổng USB. Cự ly tuyệt vời 3 mét từ miệng người nói đến thân máy hội nghị Mvoice 3000B. Sử dụng cho phòng họp từ 4-8 người