Các lỗi & mã lỗi SADP tool thường gặp (SADP Error Codes)

Các lỗi & mã lỗi SADP tool thường gặp (SADP Error Codes)

Mã lỗi SADP Tool

Lỗi  lỗi SADP Thông tin lỗi
SADP_NOERROR 0 Không có lỗi
SADP_ALLOC_RESOURCE_ERROR 2001 Phân bổ lỗi tài nguyên
SADP_NOT_START_ERROR 2002 SADP chưa bắt đầu
SADP_NO_ADAPTER_ERROR 2003 Không có NIC
SADP_GET_ADAPTER_FAIL_ERROR 2004 Nhận thông tin NIC không thành công
SADP_PARAMETER_ERROR 2005 Lỗi tham số (* xem phía dưới)
SADP_OPEN_ADAPTER_FAIL_ERROR 2006 Mở NIC không thành công
SADP_SEND_PACKET_FAIL_ERROR 2007 Gửi gói không thành công
SADP_SYSTEM_CALL_ERROR 2008 Lấy giao diện hệ thống không thành công
SADP_DENY_ERROR 2009 Thiết bị từ chối xử lý (* xem phía dưới)
SADP_NPF_INSTALL_FAILED 2010 Cài đặt NPF không thành công
SADP_TIME_OUT 2011 Thiết bị hết thời gian chờ
SADP_CREATE_SOCKET_ERROR 2012 Tạo ổ cắm không thành công
SADP_BIND_SOCKET_ERROR 2013 Ổ cắm liên kết không thành công
SADP_JOIN_MULTI_CAST_ERROR 2014 Tham gia nhiều diễn viên không thành công
SADP_NETWORK_SEND_ERROR 2015 Gửi đi bị lỗi
SADP_NETWORK_RECV_ERROR 2016 Nhận về bị lỗi
SADP_XML_PARSE_ERROR 2017 Lỗi phân tích cú pháp XML nhiều kiểu
SADP_LOCKED 2018 Thiêt bị bị khoa
SADP_NOT_ACTIVATED 2019 Thiết bị chưa được kích hoạt
SADP_RISK_PASSWORD Năm 2020 Mật khẩu rủi ro cao
SADP_HAS_ACTIVATED Năm 2021 Thiết bị đã được kích hoạt
SADP_EMPTY_ENCRYPT_STRING 2022 Chuỗi mã hóa trống
SADP_EXPORT_FILE_OVERDUE 2023 Xuất tệp quá hạn
SADP_PASSWORD_ERROR 2024 mật khẩu không đúng
SADP_LONG_SECURITY_ANSWER Năm 2025 Câu trả lời bảo mật dài
SADP_INVALID_GUID 2026 GUID không hợp lệ
SADP_ANSWER_ERROR 2027 Câu trả lời chưa chính xác
SADP_QUESTION_NUM_ERR 2028 Lỗi số câu hỏi bảo mật
SADP_LOAD_WPCAP_FALL Năm 2030 Tải Wpcap không thành công
SADP_ILLEGAL-VERIFICATION_CODE 2033 Mã xác minh bất hợp pháp

Hướng dẫn Fix lỗi SADP Tool của HIKVision (tổng hợp)

SADP Tool lỗi 2005 parameter error

Các tình huống có thể xảy ra: Tham số như mật khẩu, số sê-ri, trống. Khi đặt lại mật khẩu, tệp đã nhập sẽ trống hoặc nội dung của tệp có hơn 512 byte.

SADP Tool lỗi 2009 device refuse to process

Các tình huống có thể xảy ra: Lỗi mật khẩu, số cổng HTTP không hợp lệ, địa chỉ IPv6 trống, cổng IPv6 trống.

SADP Tool lỗi 2011 thiết bị đã hết thời gian chờ

Khi SADP gửi yêu cầu và không có phản hồi từ thiết bị sau 10 giây, nó sẽ báo lỗi này, trong tình huống này chúng ta cần sử dụng Wireshark để nắm bắt các gói tin để phân tích thời gian phản hồi từ thiết bị.

SADP Tool lỗi 2015 gửi bị lỗi

Khi địa chỉ IP bị thay đổi và SADP không được khởi động lại, lỗi sẽ xảy ra.

SADP Tool lỗi bật lên với lỗi “phần mềm đang chạy, vui lòng thoát trước” sau khi cài đặt

Khi thư mục cài đặt giống với gói cài đặt, hãy đảm bảo rằng thư mục cài đặt phần mềm và gói cài đặt không nằm trong cùng một thư mục.

SADP Tool lỗi 2022 Chuỗi được mã hóa trống

Khi nhập tệp tin XML, và không thể tìm thấy chuỗi mã hóa tương ứng, lỗi sẽ xảy ra, chúng ta cần khởi động lại thiết bị và đặt lại mật khẩu một lần nữa.

SADP Tool lỗi thiếu file msvcr120

Download file msvcr 120 và coppy file vào thư mực của SADP Tool đã cài đặt.

Link mua hàng giá tốt: Tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *